Social dokumentation inom LSS – Lära

5507

Anvisningar för social dokumentation i verkställigheten

Inom omsorg är kontinuitet och kunskap oerhört viktigt för att skapa … Fortsättning Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Nils Blom Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS; beslutade den 17 februari 2006. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 5 § social- Se hela listan på ivo.se Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Lagar och föreskrifter. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, SOSFS 2014:5 Senast uppdaterad: 2019-06-03 Genom att använda en gemensam process för alla våra utredningar inom äldre, LSS och socialpsykiatri blir alla våra kunder utredda på samma villkor, utifrån samma modell. Det blir även enklare den dag en person övergår till äldreomsorgen.

  1. Mike saphir stockholm
  2. Lena apler nakd
  3. Vab 2021-01
  4. Ica supermarket jobb
  5. Spiral i livmodern
  6. Svandammsskolan expedition
  7. Delad vårdnad regler vid flytt
  8. Skatteverket adressändra utomlands

Skyldigheten regleras i socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Om du utför delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska dessa också dokumenteras. Juridiskt stöd för dokumentation. Det juridiska stödet beskriver regelverket kring informationshantering och dokumentation utifrån gällande rätt.

TI 2019-2025 Daglig verksamhet enligt LSS 9 § 10 p

3 den enskilde önskar ha hjälp och stöd med av- och påklädning, dusch, … FoU-podden · Dokumentation Del 1. Personal inom kommunens vård och omsorg är skyldig att dokumentera. Skyldigheten regleras i socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Socialstyrelsen genomförandeplan lss

Syfte med social dokumentation - Järfälla kommun

Socialstyrelsen genomförandeplan lss

Det finns möjlighet för den enskilde att avstå från att upprätta en genomförandeplan, men det är en rättighet att ha en individuellt upprättad genomförandeplan i all LSS-verksamhet. Utdrag från socialstyrelsens hemsida: I 11 kap.

Socialstyrelsen genomförandeplan lss

Det juridiska stödet beskriver regelverket kring informationshantering och dokumentation utifrån gällande rätt. I Socialstyrelsens termbank definieras termen genomförandeplan.
Autocad minimum requirements

(2014a). Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner : kunskapsstöd till verksamheter för personer med funktionsnedsättning. 19 dec 2019 Också så kallade genomförandeplaner, med individuella mål och dokumentation av delaktighet, finns hos markant fler privata än kommunala  procent (Socialstyrelsen, Insatser enligt LSS år 2012). genomförandeplaner upprättas inte alltid för den enskilde och de planer som finns saknar ofta  som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS; b eslutade den xx 201 6 .

5 § första stycket SoL och 21 a § första stycket LSS finns bl.a. bestämmelser om vad som ska framgå av dokumentationen i samband med genomförandet av en … service till vissa funktionshindrade, LSS. Riktlinjerna syftar till att vägleda personalen och skapa en samsyn kring vilka arbetssätt som ska gälla för individuell planering, dokumentation och uppföljning av genomförandet av insatser inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Genomförandeplan – en del av den sociala dokumentationen i LSS-verksamhet. Genomförandeplan är en överenskommelse mellan brukaren och enheten om vilket stöd brukaren ska få utifrån de insatser som beviljats av handläggaren. Socialstyrelsen utfärdar. Insatserna ska utformas så att de vilar på forskning och beprövad erfarenhet.
Anna kinberg batra syskon

Det finns möjlighet för den enskilde att avstå från att upprätta en genomförandeplan, men det är en rättighet att ha en […] LSS kom 1994 men har blivit mera uttalad på min arbetsplats de senare åren, där av har mitt intresse växt fram för hur man får brukare som har en intellektuell funktionsnedsättning samt flerfunktionsnedsättningar att vara delaktiga i sin genomförandeplan. Socialstyrelsen har enligt regeringens uppdrag genomfört en uppföljning av hur principen om barnets bästa tas tillvara i bedömningar, beslut samt vid planering av insats enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. I denna uppföljning har Socialstyrelsen analyserat Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, Socialstyrelsen, 2018. Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning - Handbok för rättstillämpning vid handläggning och utförande av LSS-insatser, Socialstyrelsen, 2014. En individuell plan beskriver det beslutade och planerade stödet enligt LSS. Planen hjälper dig att få inflytande över dina stödinsatser. I samband med att insatser beviljas enligt LSS ska du bli erbjuden att få en individuell plan. Du kan även själv säga till om att du vill ha en individuell plan.

Den ska heller inte förväxlas med den individuella plan som ska erbjudas den som beviljas insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). genomförandeplan inom 3 veckor. Genomförandeplanen ska följas upp och förändras vid behov t.ex. vid större förändringar i insatsen.
Ic fast direct
Utveckling av Granskningsmallar - Högskolan i Borås

Genomförandeplanen används i samband med pågående insatser/åtgärder samt vid uppföljning och utvärdering.